WARUNKI GWARANCJI

Poniżej przeczytasz warunki gwarancji na zakupiony u nas rower elektryczny.

1.  Firma P.H. KRISPOL Krzysztof Krawiec (Błonie 12, 97-330 Sulejów, NIP: 7711004711) zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na rower marki Wayscral jako wolny od wad materiałowych.

2.  Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu roweru (przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu) i wynosi:
     a) 24 miesiące w przypadku zakupu przez klienta detalicznego (B2C),
     b) 12 miesięcy w przypadku zakupu przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (B2B),
     c) 12 miesięcy na samą baterię dla zakupu B2C i B2B.

3.  Warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie przez osobę lub podmiot który nabył rower, zwanej dalej Właścicielem, dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury.

4.  W przypadku wystąpienia roszczenia reklamacyjnego, Właściciel zobowiązany jest:

     d) wypełnić formularz reklamacyjny [link], przesłać jego skan na adres mailowy – info@x-rowery.pl oraz dołączyć go do reklamowanego roweru,

     e) dostarczyć produkt do siedziby firmy Gwaranta (pod adres podany w punkcie 1) na koszt własny.

5.  Obowiązek i koszt dostarczenia sprzętu Właścicielowi po dokonaniu jego naprawy spoczywa na Gwarancie.

6.  W przypadku bezzasadnej reklamacji Gwarant ma prawo zażądać od właściciela produktu pokrycia kosztów związanych z jego odesłaniem.

7.  Rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Gwaranta. W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego Gwarant jest zobowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od dnia otrzymania przez niego zgłaszanego produktu.

8.  Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za obrażenia ani jakiekolwiek inne szkody powstałe podczas użytkowania roweru i jego komponentów. 

9.  Podmiot reklamacji ma zawsze charakter usuwalnej wady, która usuwana jest poprzez wymianę części, naprawę lub specjalistyczną kalibrację. Po naprawie Właściciel może należycie korzystać z produktu.

10.  Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia, że do uszkodzenia produktu doszło z winy użytkownika, na skutek nieprofesjonalnej realizacji naprawy, nieprawidłowego przechowywania, wypadku, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub po dokonaniu jakichkolwiek przeróbek produktu (np. po ingerencji w mechanizm silnika, po wymianie części w amortyzowanym widelcu, po nieprawidłowej wymianie amortyzatora, po zastosowaniu nowego lakieru itp.), oraz w przypadku usunięcia lub uszkodzenia uniemożliwiającego odczytanie numerów seryjnych lub innych oznaczeń identyfikacyjnych roweru. Zgłoszenie dotyczące naprawy z tytułu gwarancji nie zostanie uznane, jeśli dotyczy standardowego zużycia elementów wynikającego z użytkowania produktu.

11.  Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

12.  Gwarancji nie podlegają:

     a) Materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, czyli np.: zniszczenie i zużycie ogumienia, rozcentrowanie kół, zużycie obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); linki i pancerze; żarówki i oświetlenie.

     b) Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; korozja i zatarcie łożysk w wyniku nieprawidłowej konserwacji; zmiany powłoki lakierniczej np. korozji wynikającej z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się Właściciel lub osoba trzecia.

     c) Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów, regulacja czy naprawa połączeń gwintowanych.

13.  Gwarancja obejmuje wyłącznie obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

14.  W przypadku wszelkich roszczeń wynikających z udzielonej Gwarancji, obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

15.  Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami Gwaranta i nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów Kodeksu Cywilnego chroniących praw konsumentów. 

16.  Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym tekście są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ REKLAMACYJNY:

Pobierz formularz reklamacyjny [link]

Potrzebujesz pomocy?

Nie możesz się zdecydować?

Skontaktuj się z naszym doradcą

44 61 62 685

Lub napisz zapytanie mailowo

info@x-opony.pl