Przetwarzanie danych osobowych RODO

Kilka słów na temat gromadzenia, przetwarzeania i wykorzystywania dancyh osobowych Zamawiających

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.
Aktualny tekst RODO dostępny jest na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PH "KRISPOL" Krzysztof Krawiec w Sulejowie, ul. Błonie 12. NIP: 771-100-47-11, REGON: 590345561.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@x-opony.pl, pod numerem telefonu: 44 61 62 685 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • realizacji umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • korzystania z usługi newsletter na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Podanie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter jest dobrowolne.  
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych, pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy oraz księgowi. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).
  Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 

Potrzebujesz pomocy?

Nie możesz się zdecydować?

Skontaktuj się z naszym doradcą

44 61 62 685

Lub napisz zapytanie mailowo

info@x-opony.pl